Algemene voorwaarden

Onderstaand vind je de voorwaarden die ik stel als fotograaf voor onze samenwerking. Daarnaast kun je hier ook mijn privacyverklaring vinden.
Ik raad je aan allebei zorgvuldig door te lezen.

Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteursrecht 1912
Fotografisch werk: fotografisch werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, adruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen een vergoeding zijn overeengekomen is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omgang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2 %.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

7. Levering
7.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
7.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
7.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeengekomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 % te verhogen.
7.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Bezit/eigendom Beelddragers
9.1 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
9.2 De Fotograaf heeft het recht enig beelddrager te gebruiken voor eigen publicatie op de website van de Fotograaf, social media (Facebook, Instagram, Pinterest) en fotowedstrijden. Bij gebruik voor fotowedstrijden zal de Wederpartij vooraf ingelicht worden.

10. Zichtzendingen
10.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
10.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
10.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
10.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

11. Opdracht
11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
11.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
11.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
11.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
11.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

12. Internet
12.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
12.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(en) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
12.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

13. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

14. Licentie
14.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
14.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
14.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
14.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

15. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

16. Inbreuk op auteursrecht
16.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
16.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17. Naamsvermelding
17.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
17.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100 % van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
17.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

18. Persoonlijkheidsrechten
18.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en de Aw in acht.
18.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100 % van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Rechten van derden
19.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
19.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van in dit artikel bedoelde personen.

20. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige zaken welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

21. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

22. Rechts- en forumkeuze
22.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
22.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld conform de AVG.  Volgens de wet moet deze verklaring in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven zijn. Mocht ik onverhoopt iets hebben gemist, of mocht er iets onduidelijk zijn, schroom niet om het mij dat te laten weten via info@marvelousmomentsphotography.com

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze opsla (of laat opslaan), welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

1. Bedrijfsgegevens
Marvelous Moments Photography
Cartesiusweg 133
3534 BC  Utrecht
06-17131203
info@marvelousmomentsphotography.com
KvK: 65517814
Contact persoon voor privacy zaken: Lotje Hondius

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt/verzameld
Marvelous Moments Photography is een onderneming van Lotje Hondius.
Marvelous Moments Photography verwerkt persoonsgegevens van u, doordat u gekozen heeft gebruik te maken van de diensten van Marvelous Moments Photography en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk.
Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en
overige contactgegevens die u aan mij verstrekt. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. Er bestaat geen nieuwsbrief of andere derden waaraan uw gegevens verstrekt worden.
Verder maak ik als fotograaf van Marvelous Moments Photography foto’s van u waar ik u herkenbaar op staat afgebeeld. Om deze reden worden foto’s ook aangemerkt als persoonsgegevens.

Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt vier genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

3. Doel verweking persoonsgegevens 
Algemeen doel van de verwerking:
Marvelous Moments Photography gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar  dienstverlening, wat doorgaans bestaat uit een opdracht gerelateerd aan fotografie.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.  Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Verder kan het voorkomen dat uw gegevens gebruikt worden om bestelde artikelen, zoals afdrukken, albums of digitale beelden, te leveren aan u als klant. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diensten van derde, zoals PostNL, DHL en WeTransfer. Voor een overzicht van alle derde partijen waar Marvelous Moments Photography gebruik van maakt, verwijs ik u graag door naar punt 4 van deze privacyverklaring.

4. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met
Google Agenda
Voor e-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is hun eigen privacyverklaring van toepassing. Ik raad u aan deze goed door te lezen. 

WeTransfer
Het versturen van foto’s gaat over het algemeen via WeTransfer. Hierop is hun eigen privacyverklaring van toepassing. Ik raad u aan deze goed door te lezen.
Op mijn eigen website (www.marvelousmomentsphotography.com) heb ik een afgeschermd gedeelte. Hier maak ik ook soms gebruik van bij het versturen van foto’s. Je krijgt als klant een persoonlijk wachtwoord waarmee je kan inloggen om de foto’s te downloaden. 

Antagonist
Antagonist is mijn hosting provider. Naast dat zij mijn website hosten maak ik gebruik van hun email service voor mijn zakelijk e-mailadres. Antagonist heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.  Antagonist is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

PostNL
Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw order bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw order bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL deel. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

5. Bewaarduur van uw gegevens
Marvelous Moments photography bewaard uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, voor eventuele nabestellingen. Na deze periode bewaard Marvelous Moments Photography naar eigen inzicht een gedeelte van de foto’s ten behoeve van promotie op de website of diverse social media tenzij uw schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Marvelous Moments Photography neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Uw gegevens worden op een goed beveiligde pc bewaard, met losse harddisks, welke geen verbinding hebben met een netwerk. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligt zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst te ontvangen over uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens staan onder punt 1: Bedrijfsgegevens.

7. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Marvelous Moments Photography worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

7.1. Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens op te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@marvelousmomentsphotography.com.
U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast en/of verwijderd.

7.2. Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn uitgesloten van het recht op intrekking.

7.3. Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies
Google Analytics
Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Marvelous Moments Photography behoud te allen tijde het recht om haar privacybeleid te wijzigen ter aanpassing van wettelijke en andere ontwikkelingen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Raadpleeg regelmatig deze verklaring om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 05 maart 2019.